Všeobecné podmienky

Tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE VEREJNEJ ELEKTRONICKEJ SLUŽBY – PRIPOJENIE DO INTERNETU („Podmienky“) vydáva Poskytovateľ podľa § 44 ods. 1 Zákona za účelom podrobnej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a Účastníkom v súvislosti s poskytovaním verejnej elektronickej služby – pripojenie do internetu Poskytovateľom Účastníkovi.

1 Definície a výklad Podmienok

1.1 Definície. Ak v Základných ustanoveniach, Cenníku alebo Inom dokumente nie je uvedené inak, pojmy označené v týchto Podmienkach veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

Asistovaná inštalácia

znamená fyzické zriadenie Pripojenia a sfunkčnenie Služby na Koncovom bode technikom Poskytovateľa.

Časová dostupnosť

má význam uvedený 2.3.

Deň aktivácie

znamená v prípade:

(i) Asistovanej inštalácie deň jej vykonania; a

(ii) Samoinštalácie deň sfunkčnenia Služby na Koncovom bode alebo piaty (5.) deň od doručenia samoinštalačného balíka Účastníkovi, podľa toho, čo nastane skôr.

Dodatočné služby

znamená služby poskytované Poskytovateľom Účastníkovi nad rámec Služby v zmysle aktuálne platného a účinného Cenníka.

Cena

má význam uvedený v bode 5. Základných ustanovení.

Cenník

znamená aktuálne platný a účinný cenník Služby a Dodatočných služieb.

Iný dokument

znamená akýkoľvek dokument, ktorý (i) nie je Základnými ustanoveniami, Cenníkom a Podmienkami a (ii) je výslovne označený ako súčasť Zmluvy.

Koncové zariadenie

znamená telekomunikačné zariadenie, ktoré sa pripája na Koncový bod (počítač alebo wi-fi router).

Koncový bod

znamená účastnícka prípojka k Sieti, ktorá sa nachádza na adrese uvedenej v Základných ustanoveniach, t.j. účastnícka zásuvka, ak je inštalovaná, alebo vidlica prívodného kábla, ak účastnícka zásuvka inštalovaná nie je.

Obchodný zákonník

znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Podmienky

znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej služby – pripojenie do internetu, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov.

Poskytovateľ

znamená spoločnosť TOPZONE, s.r.o., so sídlom F. Kazinczyho 1257, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36 275 000, DIČ: 2022057510, IČ DPH: SK2022057510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17501/T.

Pripojenie

má význam uvedený v bode 2. Základných ustanovení.

Reklamácia

znamená uplatnenie Vady Účastníkom.

Samoinštalácia

znamená fyzické zriadenie Pripojenia a sfunkčnenie Služby na Koncovom bode Účastníkom na základe Poskytovateľom dodaného samoinštalačného balíka, ktorý obsahuje Technológiu a pokyny pre Účastníka.

Sieť

znamená funkčne prepojená sústava telekomunikačných zariadení prevádzkovaných Poskytovateľom umožňujúca prenos dát a informácií.

Služba

má význam uvedený v bode 2. Základných ustanovení.

Technológia

znamená technologické zariadenia potrebné na sfunkčnenie Služby na Koncovom bode, najmä anténa a kábel. Pre vylúčenie pochybností, Koncové zariadenie dodané Poskytovateľom sa nepovažuje za Technológiu.

Telekomunikačné tajomstvo

znamená nasledovné údaje, s ktorými Poskytovateľ prišiel do styku v súvislosti so Zmluvou, náhodou alebo inak:

(i) obsah Účastníkom prenášaných správ prostredníctvom Siete;

(ii) súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu;

(iii) prevádzkové údaje Účastníka; a

(iv) lokalizačné údaje Účastníka.

Telekomunikačným tajomstvom však nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname.

Účastník

znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je za Účastníka označená v Základných ustanoveniach.

Úrad

znamená Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

Vada

má význam uvedený v odseku 7.1.

Vyššia moc

znamená akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä havárie, živelné pohromy, zemetrasenia a iné poveternostné vplyvy alebo prírodné katastrofy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, vojny, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu alebo iné podobné prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku Zmluvnej strany takúto prekážku predvídala.

Základné ustanovenia

znamená dokument označený ako „Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet“ a obsahujúci základné ustanovenia Zmluvy, ktoré v zmysle § 44 ods. 3 Zákona nemôžu byť súčasťou Podmienok a/alebo Cenníka.

Zákon

znamená zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov.

Zmluva

znamená Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet uzatvorená medzi Poskytovateľom a Účastníkom v zmysle § 44 a nasl. Zákona, pozostávajúca zo Zmluvných dokumentov.

Zmluvné dokumenty

znamená Základné ustanovenia, Cenník, Podmienky a Iný dokument.

Zmluvné strany

znamená Účastník spolu s Poskytovateľom.

1.2 Výklad Podmienok. Pri výklade Podmienok, pokiaľ nie je uvedené v Podmienkach inak, alebo pokiaľ z kontextu Podmienok nevyplýva niečo iné:

1.2.1 pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;

1.2.2 akýkoľvek pojem v mužskom rode zahŕňa aj ženský rod a naopak;

1.2.3 slovné spojenie „podľa vlastného uváženia“ znamená, že takáto osoba je oprávnená urobiť alebo neurobiť úkon, na ktorý sa takéto spojenie odvoláva, ktorý považuje táto osoba za vhodný a bez toho, aby bola povinná odôvodniť svoje rozhodnutie alebo uviesť akékoľvek dôvody či pohnútky pre takéto rozhodnutie;

1.2.4 odkazy na článok alebo odsek sa budú vykladať ako odkazy na článok alebo odsek týchto Podmienok; a

1.2.5 nadpisy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Podmienok.

2 pripojenie a Služba

2.1 Zriadenie Pripojenia. Ak si Účastník zvolí v Základných ustanoveniach Asistovanú inštaláciu, Poskytovateľ sa zaväzuje ju vykonať v lehote podľa bodu 3. Základných ustanovení. Ak si Účastník zvolí v Základných ustanoveniach Samoinštaláciu, Poskytovateľ sa zaväzuje odoslať Účastníkovi samoinštalačný balík do dvadsiatich (20) dní od podpisu Zmluvy.

2.2 Súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť súhlas vlastníka/správcu nehnuteľnosti, na ktorom má byť umiestnená Technológia, s umiestnením Technológie a zriadením Pripojenia, ku dňu vykonania Asistovanej inštalácie, resp. ku dňu doručenia samoinštalačného balíka Účastníkovi. O počet dní omeškania Účastníka so zabezpečením súhlasu podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje lehota podľa bodu 3. Základných ustanovení.

2.3 Kvalita Služby. Poskytovateľ garantuje, že Služba bude dostupná a využiteľná minimálne 90% celkového času príslušného zúčtovacieho obdobia („Časová dostupnosť“). Úroveň a kvalita Služby, jej rýchlosť, Časová dostupnosť, a ostatné parametre, sú garantované na Koncovom bode. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov Služby zapríčinené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa za škodu podľa odseku 8.2.

2.4 Prerušenie a obmedzenie Služby. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť Službu z dôvodu:

2.4.1 zneužívania Služby podľa odseku 5.3, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu;

2.4.2 nezaplatenia splatnej Ceny Účastníkom, a to napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Poskytovateľa a uplynutiu dodatočnej lehoty piatich (5) dní odo dňa upozornenia, a to až do jej zaplatenia, alebo do zániku Zmluvy;

2.4.3 iného podstatného porušenia Zmluvy zo strany Účastníka, ak Poskytovateľ vopred upozornil Účastníka na možnosť prerušenia alebo obmedzenia Služby, a to až do odstránenia takéhoto porušenia;

2.4.4 potreby vykonania nevyhnutnej pravidelnej údržby alebo opravy Siete alebo prevádzkových zariadení využívaných na poskytovanie Služby, a to na dobu výkonu týchto činností;

2.4.5 potreby prevádzkového alebo technického charakteru, napr. z dôvodu prekročenia kapacity, nevyhnutnej opravy alebo reštrukturalizácie Siete alebo prevádzkových zariadení využívaných na poskytovanie Služby, a to na dobu trvania takejto potreby;

2.4.6 Vyššej moci, a to na dobu jej trvania;

2.4.7 zmeny v Poskytovateľom dodanom Koncovom zariadení alebo jeho výmeny z dôvodu, za ktorý Poskytovateľ nezodpovedá, a to nevyhnutný čas;

2.4.8 stanoveného vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to na nevyhnutný čas.

Prerušenie alebo obmedzenie Služby podľa tohto odseku sa nepovažuje za Vadu a Účastníkovi neprislúcha žiadna náhrada za dobu prerušenia alebo obmedzenia Služby. Ak to bude možné, Poskytovateľ bude o opatreniach uvedených v tomto odseku Účastníka primeraným spôsobom informovať (napr. prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa, zákazníckej linky a pod.). Počas prerušenia alebo obmedzenia Služby podľa tohto odseku neplynie doba viazanosti, ani doba určitá, ak bola Zmluva uzavretá na dobu určitú.

3 Vlastníctvo Technológie a Koncového zariadenia

3.1 Vlastníctvo Technológie. Vlastníkom Technológie zostáva počas celej doby trvania Zmluvy Poskytovateľ.

3.2 Vlastníctvo Koncového zariadenia. Vlastníkom Koncového zariadenia dodaného Poskytovateľom sa stáva Účastník Dňom aktivácie alebo dňom jeho dodania, podľa toho, čo nastane neskôr.

4 Platobné podmienky

4.1 Cena. Cena sa určuje podľa aktuálne platného a účinného Cenníka. Účastník berie na vedomie, že Cena sa môže meniť počas trvania Zmluvy. Poskytovanie Služby podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ak nie je určené inak.

4.2 Zúčtovacie obdobie. Zúčtovacie obdobie je kalendárny mesiac. Ak Deň aktivácie nie je prvým dňom kalendárneho mesiaca, prvé zúčtovacie obdobie začína Dňom aktivácie a končí uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane Deň aktivácie. Prípadnú zmenu zúčtovacieho obdobia oznámi Poskytovateľ najmenej jeden (1) mesiac vopred.

4.3 Fakturácia. Poskytovateľ bude fakturovať Účastníkovi Cenu mesačne vopred na základe zálohovej faktúry. Po pripísaní Ceny na účet Poskytovateľa v súlade so zálohovou faktúrou vystaví Poskytovateľ faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Poskytovateľ bude doručovať Účastníkovi faktúry podľa tohto odseku podľa vlastného uváženia osobne, poštou alebo vo forme elektronickej faktúry na email Účastníka.

4.4 Započítanie. Poskytovateľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Účastníkovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú premlčané, proti akýmkoľvek pohľadávkam Účastníka voči Poskytovateľa.

4.5 Omeškanie s úhradou. V prípade omeškania Účastníka s úhradou akejkoľvek platby podľa Zmluvy má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 15% ročne z dlžnej sumy. Popri nároku na úrok z omeškania má Poskytovateľ právo požadovať od Účastníka poplatok za zaslanie upomienky vo výške uvedenej v Cenníku.

5 Ďalšie Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1 Údržba Siete. Poskytovateľ je povinný vykonávať na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť pravidelnú údržbu a v prípade potreby aj opravy Siete. Účastník je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi každú poruchu Služby.

5.2 Meranie a riadenie prevádzky. Ak Poskytovateľ na Sieti a Službe uplatňuje postupy zamerané na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita Pripojenia, je povinný zverejňovať tieto informácie prostredníctvom svojho webového sídla s cieľom transparentného informovania Účastníka o podrobnostiach Služby a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu Služieb.

5.3 Užívanie Služby. Účastník je povinný užívať Služby v súlade so Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účastník sa zaväzuje používať iba také Koncové zariadenie alebo iné zariadenie, ktoré (i) neruší prevádzku Siete alebo Služby, (ii) bolo schválené na prevádzkovanie v Slovenskej republike a (iii) spĺňa štandardné technické parametre. Účastník sa zaväzuje zdržať sa zneužitia Služby. Za zneužitie Služby sa považuje najmä nasledovné konanie Účastníka a/alebo osôb, ktorým Účastník umožnil prístup k Službe:

5.3.1 odplatné alebo bezodplatné poskytnutie Služby a/alebo poskytnutie elektronickej komunikačnej služby na základe Služby inej osobe, ako sú Účastníkove blízke osoby a/alebo je zamestnanci, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;

5.3.2 užívanie Služby spôsobom, ktorý Poskytovateľovi znemožňuje kontrolu jej používania;

5.3.3 užívanie Služby v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

5.3.4 užívanie Služby spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohroziť dobré mravy, morálku a pravidlá slušného správania; a

5.3.5 narušenie integrity Siete alebo siete internet.

5.4 Pravidlá pre využívanie Služby. Ak Poskytovateľ vydá pravidlá pre využívanie Služby, Účastník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a neužívať Službu spôsobom, ktorý týmto pravidlám odporuje. Takéto používanie Služby je považované za jej zneužívanie.

5.5 Postúpenie. Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa previesť akékoľvek právo alebo povinnosť zo Zmluvy na tretiu osobu. Poskytovateľ je oprávnený previesť akékoľvek právo a/alebo povinnosť podľa Zmluvy alebo Zmluvu ako celok na akúkoľvek tretiu osobu.

5.6 Oznamovacia povinnosť a súčinnosť. Zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane zmenu jej identifikačných údajov (napr. obchodné meno, adresa sídla, adresa na doručovanie, číslo telefónu, email, atď.). Zmluvná strana je povinná poskytovať druhej Zmluvnej strane súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku príslušnej Zmluvnej strany.

5.7 Zákonné práva a povinnosti. Zmluvné strany majú okrem práv a povinností uvedených v Zmluve všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6 Telekomunikačné tajomstvo a ochrana osobných údajov

6.1 Telekomunikačné tajomstvo. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať Telekomunikačné tajomstvo. Za porušenie záväzku Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje sprístupnenie Telekomunikačného tajomstva alebo iné konanie Poskytovateľa v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.2 Ochrana osobných údajov. Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s ochranou osobných údajov sa spravujú Zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účastník súčasne udeľuje Poskytovateľovi na dobu trvania Zmluvy súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov, prevádzkových údajov a lokalizačných údajov v najširšom rozsahu, ktorý všeobecne záväzné predpisy umožňujú udeliť, vrátane spracúvania na marketingové účely. Ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak, súhlas podľa predchádzajúcej vety nemôže Účastník odvolať počas doby trvania Zmluvy. Podpisom Zmluvy Účastník potvrdzuje, že ho Poskytovateľ v plnom rozsahu poučil o jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

7 reklamačný poriadok

7.1 Zodpovednosť Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za rozsah, kvalitu a účtovanie Služby a/alebo Dodatočných služieb v rozsahu uvedenom v Zmluve. Nedostatky v poskytovaní Služby a/alebo Dodatočných služieb predstavujú vadu Služby, ibaže zodpovednosť Poskytovateľa vylučuje odsek 8.2 („Vada“).

7.2 Reklamácia. Účastník je povinný doručiť Reklamáciu Poskytovateľovi najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď sa o Vade dozvedel alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti dozvedieť mohol, podľa toho, čo nastane skôr. Reklamácia musí byť písomná a musí obsahovať (i) označenie Účastníka tak, aby ho nebolo možné zameniť s inou osobou, (ii) číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu Služby, (iii) podrobný opis Vady a (iv) vlastnoručný podpis Účastníka. V prípade potreby je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Účastníka doplnenie informácií súvisiacich s Reklamáciou. Reklamácia nemá odkladný účinok na povinnosti Účastníka podľa tejto Zmluvy.

7.3 Lehota na vybavenie Reklamácie. Poskytovateľ je povinný vybaviť Reklamáciu do tridsiatich (30) dní od jej prijatia. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, odkedy Poskytovateľ požiadal Účastníka o doplnenie informácií súvisiacich s Reklamáciou, do doplnenia takýchto informácií Účastníkom. V zložitých prípadoch je Poskytovateľ oprávnený lehotu podľa prvej vety tohto odseku predĺžiť, najviac však o ďalších tridsať (30) dní. Poskytovateľ je však povinný oznámiť Účastníkovi takéto predĺženie najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety tohto odseku. Ak Poskytovateľ nedodrží ustanovenia tohto odseku, Reklamácia sa považuje za opodstatnenú. Lehoty podľa tohto odseku sú zachované, ak Poskytovateľ odošle oznámenie o vybavení Reklamácie najneskôr v posledný deň lehoty.

7.4 Nároky z Vád. Ak sa Vada týka Služby a/alebo Dodatočných služieb, Účastník je oprávnený požadovať od Poskytovateľa primeranú zľavu z Ceny. Ak sa Vada týka Koncového zariadenia dodaného Poskytovateľom, Účastník má nárok na jeho bezplatnú výmenu.

8 Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu a jej náhrada

8.1 Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá Účastníkovi iba za skutočnú škodu vzniknutú v priamej príčinnej súvislosti s porušením Zmluvy, ibaže jeho zodpovednosť vylučuje odsek 8.2. Poskytovateľ nezodpovedá za nepriame škody, následné škody, ani za ušlý zisk Účastníka. Zodpovednosť Poskytovateľa za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia a/alebo vadného poskytnutia Služby a/alebo Dodatočných služieb je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej Ceny za neposkytnutú, čiastočne a/alebo vadne poskytnutú Službu a/alebo Dodatočných služieb, resp. pomerne znížiť Cenu za obdobie neposkytnutia, čiastočného a/alebo vadného poskytnutia Služby a/alebo Dodatočných služieb.

8.2 Vylúčenie zodpovednosti. Poskytovateľ nezodpovedá Účastníkovi za škody spôsobené

8.2.1 Vyššou mocou;

8.2.2 v dôsledku škodlivého rušenia Služby v príslušnom frekvenčnom pásme treťou osobou a/alebo Účastníkom;

8.2.3 telekomunikačným zariadením Poskytovateľa, prostredníctvom ktorého poskytuje Službu, ak škoda nebola spôsobená zavineným konaním Poskytovateľa;

8.2.4 telekomunikačným zariadením inej osoby ako je Poskytovateľ;

8.2.5 v dôsledku nedovoleného, nevhodného alebo nesprávneho nastavenia alebo umiestnenia Služby, Koncového bodu a/alebo Koncového zariadenia alebo iného zariadenia, zo strany Účastníka;

8.2.6 používaním Koncového zariadenia alebo iného zariadenia zo strany Účastníka, ktoré (i) ruší prevádzku Siete alebo Služby, (ii) nebolo schválené na prevádzkovanie v Slovenskej republike a/alebo (iii) nespĺňa štandardné technické parametre;

8.2.7 neoprávnenou alebo nevhodnou manipuláciou a/alebo používaním Siete, Koncového bodu a/alebo Koncového zariadenia, zo strany Účastníka;

8.2.8 obsahom prepravovaných správ a/alebo prenosom dát a informácií prostredníctvom Siete;

8.2.9 porušením Zmluvy a/alebo nesplnením ustanovení všeobecne záväzných predpisov o predchádzaní vzniku škodám zo strany Účastníka; a/alebo

8.2.10 okolnosťou, pri ktorej je zodpovednosť Poskytovateľa vylúčená a/alebo zmiernená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3 Spôsob náhrady škody Poskytovateľom. Poskytovateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený si vybrať, či škodu uhradí Účastníkovi v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu.

9 Zodpovednosť Účastníka za škodu a jej náhrada

9.1 Rozsah zodpovednosti Účastníka. Účastník zodpovedá Poskytovateľovi za škodu vzniknutú (i) porušením Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, (ii) neoprávneným používaním Služby a/alebo Siete a/alebo (iii) konaním a/alebo opomenutím tretej osoby, ktorej Účastník umožnil prístup k Sieti, Koncovému bodu a/alebo Koncovému zariadeniu.

9.2 Vylúčenie zodpovednosti. Účastník nezodpovedá Poskytovateľovi za škody spôsobené

9.2.1 Vyššou mocou;

9.2.2 porušením Zmluvy a/alebo nesplnením ustanovení všeobecne záväzných predpisov o predchádzaní vzniku škodám zo strany Poskytovateľa;

9.2.3 okolnosťou, pri ktorej je zodpovednosť Účastníka vylúčená a/alebo zmiernená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.3 Spôsob náhrady škody Účastníkom. Účastník nahradí Poskytovateľovi škodu v peniazoch.

10 skončenie Zmluvy

10.1 Spôsoby skončenia. Zmluva môže skončiť

10.1.1 uplynutím dohodnutej doby, ak bola Zmluva dohodnutá na dobu určitú;

10.1.2 uplynutím výpovednej doby;

10.1.3 účinnosťou odstúpenia od Zmluvy;

10.1.4 dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa Účastníkovi o technickej nemožnosti ďalšieho poskytovania Služby;

10.1.5 v dôsledku smrti Účastníka, ktorý je fyzickou osobou, ku dňu doručenia písomného oznámenia dediča alebo blízkej osoby Účastníka o smrti Účastníka spolu s úmrtným listom, doručeným Poskytovateľovi do tridsiatich (30) dní od smrti Účastníka. Ak Poskytovateľovi nie je doručené oznámenie podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá Službu naďalej využíva, sa stála Účastníkom ku dňu smrti pôvodného Účastníka;

10.1.6 zánikom Účastníka, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu;

10.1.7 dohodou; alebo

10.1.8 z dôvodu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

10.2 Výpoveď. Ak je Zmluva dohodnutá na dobu určitú, ani jedna Zmluvná strana nie je oprávnená Zmluvu vypovedať. Ak je Zmluva dohodnutá na neurčitý čas, ani jedna Zmluvná strana nie je oprávnená vypovedať Zmluvu počas doby viazanosti. Ak je Zmluva dohodnutá na neurčitý čas bez doby viazanosti, ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhou Zmluvnej strane a to i bez udania dôvodu. Právo vypovedať Zmluvy podľa predchádzajúcej vety platí rovnako v prípade uplynutia doby viazanosti pri Zmluvy dohodnutej na neurčitý čas. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená. Ustanovenie odseku 13.1.1 ostáva týmto odsekom nedotknuté.

10.3 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak

10.3.1 Účastník opakovane neoprávnene zasahuje do Siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

10.3.2 Účastník nezaplatil Cenu ani do štyridsiatich piatich (45) dní po dni splatnosti a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

10.3.3 Účastník pripojí na Sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami, a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

10.3.4 Účastník opakovane zneužíva Službu podľa odseku 5.3 alebo používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania, a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

10.3.5 Účastník opakovane porušuje podmienky Zmluvy, a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

10.3.6 údaje poskytnuté Účastníkom Poskytovateľovi sa dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy Poskytovateľovi;

10.3.7 v majetkových pomeroch Účastníka nastali také podstatné zmeny, ktoré môžu mať za následok, že Účastník nebude schopný dodržiavať Zmluvu, najmä záväzok riadne a včas uhrádzať Cenu, a to najmä ak na Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak Účastník vstúpil do likvidácie alebo ak bolo voči Účastníkovi začaté exekučné konanie; alebo

10.3.8 tak ustanovuje Zákon alebo Obchodný zákonník.

10.4 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Účastníka. Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak

10.4.1 Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej Reklamácii neposkytuje Službu podľa Zmluvy a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Účastníka na nápravu;

10.4.2 Poskytovateľ neoznámi Účastníkovi výsledok vybavenia Reklamácie a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Účastníka na nápravu;

10.4.3 v majetkových pomeroch Poskytovateľa nastali také podstatné zmeny, ktoré môžu mať za následok, že Poskytovateľa nebude schopný dodržiavať Zmluvu, najmä záväzok riadne a včas poskytovať Službu, a to najmä ak na Poskytovateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak Poskytovateľ vstúpil do likvidácie alebo ak bolo voči Poskytovateľovi začaté exekučné konanie; alebo

10.4.4 tak ustanovuje Zákon alebo Obchodný zákonník.

10.5 Spôsob odstúpenia. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné so špecifikáciou dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa, kedy sa oprávnená Zmluvná strana dozvedela o dôvode odstúpenia alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti dozvedieť mohla, podľa toho, čo nastane skôr.

10.6 Účinky odstúpenia. Odstúpením od tejto Zmluvy sa táto Zmluva zrušuje od okamihu jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy počas doby viazanosti, Účastník je povinný uhradiť Poskytovateľovi rozdiel v Cene oproti cene, ktorú by inak Poskytovateľ účtoval Účastníkovi za Služby, ak by doba viazanosti nebola dohodnutá.

10.7 Dohoda. Účastník, ktorý má záujem ukončiť Zmluvu dohodou, predloží Poskytovateľovi písomnú žiadosť, z obsahu ktorej bude vyplývať prejav vôle Účastníka dohodnúť sa s Poskytovateľom na ukončení Zmluvy. Ak Účastník podá návrh dohody na ukončenie Zmluvy uzavretej na dobu určitú, resp. Zmluvou na neurčitý čas s dohodnutou dobou viazanosti, akceptácia návrhu Účastníka zo strany Poskytovateľa nebude vybavená a zrealizovaná skôr, ako Účastník uhradí svoje finančné záväzky zo Zmluvy voči Poskytovateľov, vrátane úhrady poplatku za predčasné ukončenie Zmluvy dohodou podľa Cenníka. Poskytovateľ však nie je povinný návrh dohody na ukončenie Zmluvy podaný Účastníkom akceptovať.

10.8 Vrátenie plnení. Pri zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky za tie úkony aktivácie alebo zriadenia Služby, ktoré Poskytovateľ uskutočnil. Účastník je povinný vrátiť Poskytovateľovi Technológie do desiatich (10) dní od zániku Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je Účastník povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR. Zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody ani povinnosť Účastníka nahradiť škodu vo výške, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu.

11 Oznámenia

11.1 Spôsob doručovania. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a akékoľvek oznámenie podľa tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v odseku 11.4 jedným z nasledujúcich spôsobov:

11.1.1 osobne;

11.1.2 doporučenou poštou alebo kuriérom; alebo

11.1.3 SMS, faxom alebo elektronickou poštou.

11.2 Čas doručenia. Ak neexistuje dôkaz o skoršom doručení, komunikácia alebo oznámenie je považované za doručené: (i) pokiaľ je doručované osobne, v pracovný deň nasledujúci po zanechaní na adrese druhej Zmluvnej strany; (ii) pokiaľ je zasielané kuriérom alebo doporučenou poštou, v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia na adresu druhej Zmluvnej strany; a (iii) pokiaľ je doručované SMS, faxom alebo elektronickou poštou, v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia na telefónne číslo, faxové číslo alebo emailovú adresu druhej Zmluvnej strany. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, bez riadneho dôvodu odoprie doručovanú komunikáciu alebo oznámenie prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu.

11.3 Jazyk. Všetky oznámenia a komunikácia, ktoré majú Zmluvné strany urobiť na základe Zmluvy, budú v slovenskom jazyku.

11.4 Adresy. Komunikácia a oznámenia budú zasielané na adresy uvedené v Základných ustanoveniach alebo na takú inú adresu, k rukám osoby alebo na faxové číslo alebo emailovú adresu, ktoré príslušná Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane najmenej sedem (7) dní pred odoslaním takejto komunikácie alebo oznámenia.

12 Rozhodné právo a riešenie sporov

12.1 Rozhodné právo. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú Zákonom, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.2 Riešenie sporov. Na prejednanie a rozhodnutie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z alebo v súvislosti so Zmluvou majú výlučnú právomoc slovenské súdy. Tým nie je dotknuté právo Účastníka predložiť spor na mimosúdne riešenie sporov Úradu v zmysle § 75 Zákona.

13 záverečné ustanovenia

13.1 Zmeny Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje zmena ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvného dokumentu, s výnimkou (i) zmeny identifikačných údajov Zmluvnej strany (napr. zmena obchodného mena/mena, adresy sídla/trvalého pobytu Zmluvnej strany), ak súčasne nedochádza k zmene Zmluvnej strany a (ii) zmeny Zmluvnej strany, ak k nej dochádza na základe skutočností, s ktorými všeobecne záväzné právne predpisy spájajú univerzálny prechod práv a povinností (napr. pri zlúčení Zmluvnej strany s inou osobou, predaji podniku Zmluvnej strany, atď.). Pre účely zmeny Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že:

13.1.1 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť Podmienky a Cenník. Poskytovateľ je povinný oznámiť Účastníkovi zamýšľanú zmenu Podmienok a Cenníka, ak sa ho týka, najmenej jeden (1) mesiac pred plánovanou účinnosťou takejto zmeny. V takomto oznámení je Poskytovateľ povinný uviesť dátum plánovanej účinnosti zmeny. Ak Účastník nesúhlasí s takouto zmenou, má právo vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou doručenou Poskytovateľovi najneskôr pätnásť (15) dní pred plánovanou účinnosťou takejto zmeny. Ak sa Zmluvné strany po doručení výpovede Poskytovateľovi podľa predchádzajúcej vety nedohodnú inak, Zmluva zanikne nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak Poskytovateľ neoznámil zmenu Podmienok a/alebo Cenníka podľa druhej vety tohto odseku, Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti dozvedieť mohol, podľa toho, čo nastane skôr. Právo Účastníka vypovedať Zmluvu alebo od nej odstúpiť podľa tohto odseku sa nepoužije, ak Poskytovateľ prijal zmenu Podmienok a/alebo Cenníka v priamej alebo nepriamej súvislosti so zmenou regulačného rámca poskytovania Služby podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.1.2 Akékoľvek iné zmeny Zmluvy musia byť urobené písomne na základe dohody oboch Zmluvných strán.

13.2 Priorita Zmluvných dokumentov. Ak jednotlivé Zmluvné dokumenty výslovne neurčujú niečo iné, v prípade rozporu medzi jednotlivými Zmluvnými dokumentmi platí, že (i) ustanovenia Iného dokumentu majú prednosť pred Základnými ustanoveniami a ustanoveniami Cenníka a Podmienok, (ii) ustanovenia Cenníka majú prednosť pred Základnými ustanoveniami a ustanoveniami Podmienok, (iii) Základné ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami Podmienok.

13.3 Pretrvávajúce záväzky. Záväzky Zmluvných strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať aj po skončení Zmluvy, nezanikajú a budú i naďalej platné a účinné v plnom rozsahu. Bez obmedzenia všeobecnej povahy vyššie uvedeného, nezanikajú nároky na náhradu škody a ustanovenia o spôsobe doručovania oznámení medzi Zmluvnými stranami, o rozhodnom práve, alebo o spôsobe riešenia sporov, ktoré vzniknú Zmluvným stranám podľa Zmluvy.

13.4 Platnosť a účinnosť. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2016.

Team NETLAN / TOPZONE, s.r.o.