Cenník

Označenie programu Maximálna rýchlosť Mesačná cena v EUR Zriadenie pripojenia
NETLAN Start Sťahovanie dát: 3 Mbps
Odosielanie dát: 1,5 Mbps
9,90 39,90
NETLAN Basic Sťahovanie dát: 5 Mbps
Odosielanie dát: 2,5 Mbps
14,90 29,90
NETLAN Standard Sťahovanie dát: 8 Mbps
Odosielanie dát: 4 Mbps
19,90 19,90
NETLAN Premium Sťahovanie dát: 12 Mbps
Odosielanie dát: 6 Mbps
29,90 9,90
NETLAN Professional Sťahovanie dát: 16 Mbps
Odosielanie dát: 8 Mbps
39,90 0

Programy zahŕňajú:

  • neobmedzený čas pripojenia a neobmedzený prenos dát za fixný mesačný poplatok
  • možnosť pripojenia viacerých počítačov bez ďalšieho mesačného poplatku (cez switch/router)
  • doručovanie faktúr elektronickou poštou
  • garanciu časovej dostupnosti 99%
Predmet poplatku Výška poplatku v EUR
Dodanie koncového zariadenia (Wi-Fi Router podľa aktuálnej ponuky) 14,90
Konfigurácia vlastného Wi-Fi routra 10,00
Mesačný poplatok za verejnú statickú IP adresu 3,00
Zriadenie verejnej statickej IP adresy 30,00
Zmena programu služieb na nižší (jedna zmena ročne je bez poplatku) 10,00
Inštalačné a servisné práce u účastníka za každú začatú hodinu 10,00
Zaslanie dokumetu poštou na žiadosť účastníka 1,50
Upomienka - pri omeškaní s úhradou o 14 dní a viac (sankčný poplatok) 3,00
Odpojenie z dôvodu porušenia zmluvy účastníkom (sankčný poplatok) 15,00

Maximálna rýchlosť predstavuje maximálne dosiahnuteľnú rýchlosť sťahovania/odosielania dát. Poskytovateľ negarantuje maximálnu rýchlosť. Rýchlosť závisí, okrem iného, od technických možností Siete v príslušnej lokalite a intenzita využívania Koncového bodu - ak sa cez Koncový bod prenášajú nadpriemerné objemy dát v čase silnej prevádzky (8:00 – 24:00), rýchlosť sa môže znížiť.

Zriadenie pripojenia zahŕňa montáž prijímacieho zariadenia, zvedenie káblového vedenia do objektu bez lištovania, nastavenie sieťového pripojenia na počítači, a aktiváciu pripojenia v systéme poskytovateľa. V poplatku nie je zahrnutá konzola pre uchytenie zariadenia ani jej montáž, lištovacie práce, sieťová karta, ani jej inštalácia

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť 01.02.2017. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cenníka.